پمپ آب خورشیدی یا کفکش خورشیدی بهترین وسیله برای پمپاژ آب از چاه یا استخر به سطح زمین است که انرژی الکتریکی مورد نیاز پمپ از طریق پنل های خورشیدی تامین می شود. برخی از این پمپ ها بدون باتری و فقط با پنل خورشیدی در ساعاتی از روز که نور خورشید در دسترس می باشد، فعالیت می کنند. اما برخی دیگر شامل باتری می باشند که انرژی الکتریکی در طول روز در باتری ذخیره شده و در هر ساعت از شبانه روز می توان فرایند پمپاژ آب را اجرا نمود.

نمایش یک نتیجه